Tin mới NGÀNH THÉP :
Home » , » Chúc mừng ông Đoàn Danh Tuấn (Nhuận Trí Thông) nhận bằng tuyên dương công đức của HĐTS GH PGVN

Chúc mừng ông Đoàn Danh Tuấn (Nhuận Trí Thông) nhận bằng tuyên dương công đức của HĐTS GH PGVN

Written By Tình Marketing Online on Monday, February 18, 2013 | 4:20 PM

Ông Đoàn Danh Tuấn - TGĐ Thép Toàn Thắng - PD. Nhuận Trí Thông
Hội trưởng hội từ thiện Chùa Bát Nhã
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
•–— o 0 o—–•
Số:197/QĐ.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     ----------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5  năm 2012QUYẾT ĐỊNH
Tặng Bằng Tuyên Dương Công Đức,Bằng Công Đức
Cho tập thể và cá nhân Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương GHPGVN
Nhiệm kỳ VI (2007-2012)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

-         Căn cứ điều 44.45 Chương X Hiến Chương GHPGVN;
-         Căn cứ điều 54 Chương XI Nội quy Ban Tăng Sự Trung Ương GHPGVN;
-         Căn cứ tờ trình số 023/DS.BHDPT ngày 16/5/2012 của Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam;
-         Được sự nhất trí của Ban Thường Trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Nay tặng bằng tuyên dương công đức,bằng công đức của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam cho tập thể và cá nhân thành viên Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương nhiệm kỳ VI (2007-2012) đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động Phật sự của Giáo Hội.

ĐIỀU 2: Hòa Thượng Tổng Thư ký Hội Đồng Trị Sự,Văn phòng 2 Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam,Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi Nhận:
-         Như điều 2 “để thi hành”
            -         Lưu VP1-VP2


TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 (đã ký)

Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH
              

DANH SÁCH
Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương nhiệm kỳ VI (2007-2012)
Được tặng bằng tuyên dương công đức và Bằng công đức
Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

A.BẰNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC:
   
1.  Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.
2.  Phân Ban Cư Sĩ Phật Tử Trung Ương.
3.  Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương.
4.  Tiểu Ban Phật Tử Dân Tộc Trung Ương.
5.  Hòa Thượng Thích Thiện Duyên,Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.
6.   Hòa Thượng Thích Đạt Đạo,Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban HDPT Trung Ương.
7.  Thượng tọa Thích Thanh Điện,Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban HDPT Trung Ương (đặc trách phía bắc).
8.  Hòa Thượng Thích Thanh Hùng,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương kiêm Trưởng Phân Ban Cư Sĩ Phật Tử Trung Ương.
9.   Hòa Thượng Thích Giác Giới,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương kiêm Trưởng Tiểu Ban Hệ Phái Khất Sĩ.
10.  Hòa Thượng Thích Thiện Trí,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương kiêm Trưởng Tiểu Ban Phật Tử Dân Tộc Trung Ương.
11.  Thượng Tọa Thích Thiện Bảo,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương kiêm Trưởng Tiểu Ban Thanh Thiếu Nhi Phật Tử Trung Ương.
12.  Hòa Thượng Thích Hộ Chánh,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương kiêm Trưởng Tiểu Ban Phật Tử Nam Tông Kinh.
13.  Hòa Thượng Thích Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương kiêm Trưởng Tiểu Ban Bảo Trợ Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.
14.  Hòa Thượng Thích Khế Chơn,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.
15.  Thượng Toạ Thích Thanh Nhã,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.
16.  Thượng Tọa Thích Thanh Giác,Phó Trưởng Phân Ban Cư Sĩ Phật Tử Trung Ương.
17.  Thượng Toạ Thích Thiện Toàn,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.
18.  Đại Đức Thích Chiếu Tạng,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.
19.  Thượng Tọa Thích Duy Trấn, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương kiêm trưởng Ban Phật Tử Người Hoa Trung Ương.
20.  Thượng Tọa Thích Chơn Không, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh thư ký Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.
21.  Đại Đức Thích Phước Nghiêm, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương đặc trách Hoằng Pháp.
22.  Thượng Tọa Thích Chân Tính,Phó Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung Ương,thành viên ban vận động tài chánh Hội Thảo và Đại Lễ Quy Y.
23.  Đại đức Thích Truyền Tứ,Phó Trưởng Ban TTXH Báo Giác Ngộ,thành viên ban vận động tài chánh Hội Thảo và Đại Lễ Quy Y.
24.  Ni Sư Thích Nữ Huệ Từ,Phó Trưởng Ban TTXH Trung Ương,thành viên ban vận động tài chánh Hội Thảo và Đại Lễ Quy Y.
25.  Ni Sư Thích Nữ Liên Thanh,Phó Trưởng Ban TTXH Trung Ương,thành viên ban vận động tài chánh Hội Thảo và Đại Lễ Quy Y.
26.  Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều – Nguyễn Thắng Nhu,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương kiêm Trưởng Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương.
27.  Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Huệ - Nguyễn Đức Chân,Phó Thư Ký kiêm Chánh Văn Phòng Ban HDPTTW,Phó Thường Trực Phân Ban GĐPT Trung Ương.
28.  Cư Sĩ Diệu Nhân – Nguyễn Thị Xuân Loan,Phó thư ký Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương Trung Ương.

B.BẰNG CÔNG ĐỨC:
      
1.  Tiểu Ban Thanh Thiếu Nhi Phật Tử.
2.  Tiểu Ban Phật Tử Nam Tông Khmer.
3.  Tiểu Ban Phật Tử Nam Tông Kinh.
4.  Tiểu Ban Phật Tử Hệ Phái Khất Sĩ.
5.  Tiểu Ban Phật Tử Người Hoa.
6.  Tiểu Ban Liên Lạc Phật Tử Hải Ngoại.
7.  Tiểu Ban Bảo Trợ Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.
8.   Hòa Thượng Lý Sa Muoth,Ủy Viên Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.
9.  Đại Đức Thích Đạt Đức,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.kiêm trưởng Tiểu Ban Phật Tử Hải Ngoại Trung Ương.
10.  Thượng Tọa Thích Huệ Thông,Ủy Viên Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương Kiêm Phó Trưởng Phân Ban Cư Sĩ Phật Tử Trung Ương.
11.  Thượng Tọa Thích Minh Thiện,Ủy Viên Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương Kiêm Phó Trưởng Phân Ban Cư Sĩ Phật Tử Trung Ương.
12.  Thượng Tọa Thích Trí Minh,Ủy Viên Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.
13.  Đại Đức Thích Tâm Thiệu,Ủy Viên Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.
14.  Thượng Tọa Thích Huệ Thành,Phó Ban Đại Diện Phật Giáo Huyện Nhà Bè,thành viên ban vận động tài chánh Hội Thảo và Đại Lễ Quy Y.
15.  Đại Đức Thích Trung San, Phó thư ký Ban HDPT Trung Ương.
16.  Đại Đức Thích Thiện Thật, Phó thư ký Ban HDPT Trung Ương.
17.  Đại Đức Thích An Đạt,Thư ký Tiểu Ban Thanh Thiếu Nhi Phật Tử Trung Ương.
18.  Sư Cô Thích Nữ Nguyên Hoa,Thư Ký Tiểu Ban Phật Tử Dân Tộc Trung Ương.
19.  Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Trừng – Nguyễn Văn Quýnh,Phó Trưởng Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương.
20.  Huynh trưởng cấp Tấn Thị Bá – Huỳnh Văn Tùng,Phó Thư Ký Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương.
21.  Cư sĩ Tịnh Uyển – Nguyễn Thị Oanh,Thủ quỹ Phân Ban GĐPT Trung Ương.
22.  Cư sĩ Tâm Hạnh – Nguyễn Thị Phúc,Ủy Viên Phân Ban Cư Sĩ Phật Tử Trung Ương.
23.  Cư sĩ Nhuận Trí Thông – Đoàn Danh Tuấn,Phó Ban Bảo Trợ Ban Hướng Dẫn Phật Tử Tp.Hồ Chí Minh.

Nguồn: HDPT
Phòng Marketing Online
Công ty Thép Toàn Thắng
TRỤ SỞ CHÍNH
8/42 Nguyễn Đình Khơi P.4, Q. Tân Bình, TP. HCM
Tel:  (08) 38 443 304 (6 lines) - Fax: (08) 38 456 092
Kết nối với Chúng tôi trên Facebook:
www.Facebook.com/ToanThangSteel
Share this article :

0 comments:

Công ty Thép Toàn Thắng: Nhập khẩuphân phối sỉ lẻ các mặt hàng sắt thép xây dựng. Khách hàng có nhu cầu báo giá, hỗ trợ tư vấn vui lòng liện với phòng kinh doanh.

Phòng kinh doanh: (08) 38 44 33 04 - Mrs. Thảo (Ext: 519) - Ms.Nhàn (Ext: 520) - Ms Trâm Anh (Ext: 524) - Ms Trâm Anh (Ext: 516).

Hoặc có thể tải bảng giá thép ngay tại đây. Hoặc để lại nhận xét, tin nhắn cho Chúng tôi bằng cách nhập thông tin vào ô nhân xét bên dưới.

Sản phẩm chủ lực

Thống kê toàn cầu (Global statistics)

 
Support : Công ty TNHH TM THÉP TOÀN THẮNG
Địa chỉ: Tòa nhà Thép Toàn Thắng 8A-10A Trường Sơn, F2, Q.Tân Bình, HCM - Fax: (08) 38 456 092
Điện thoại: +08 38 44 33 04 (PKD: Ext: 519, 524, 525, 520, 516 - PHC: Ext: 512 - PKT: Ext: 621, 622, 623)
Email: ToanThangSteel@hcm.fpt.vn-Web:www.ToanThangSteel.com.vn
DMCA.com